Krajobraz w percepcji społecznej

utworzone przez | Lip 12, 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez PAEK wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN poświęcona wiedzy społeczeństwa na temat krajobrazu, jego zróżnicowania, dynamiki i ochrony.

Termin: Październik 2018
Miejsce: okolice Warszawy
Tematyka: Niezależnie od istnienia kompleksowej definicji prawnej krajobrazu, oraz jej pogłębionej interpretacji naukowej (por. m.in.: Richling A., Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu, wyd. V, zmienione i rozszerzone, wydawnictwo Naukowe PWN, stron 464 oraz Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Solon J. 2015. Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377-408) społeczne rozumienie terminu krajobraz jest najczęściej znacznie uproszczone i jednostronne. Dlatego też na potrzeby konferencji przyjmujemy trzy różne, choć dopełniające się spojrzenia na krajobraz:
– kompleksowa jednostka przestrzenna – obejmuje m.in. ujęcia geograficzne i ekologiczne, z punktu widzenia społecznego odnoszące się głównie do tzw. krajobrazów przyrodniczych.
– widok i otoczenie – dotyczy ujęć estetycznych i multisensorycznych, przy czym granice tak ujętych krajobrazów są najczęściej niezdefiniowane.
– dziedzictwo historyczne i kulturowe – obejmuje m.in. krajobrazy małych ojczyzn koncentrując się raczej na identyfikacji i ocenie poszczególnych obiektów niż całych, heterogenicznych jednostek przestrzennych.

W zamierzeniu organizatorów tematyka konferencji będzie obejmować trzy zagadnienia związane z powyższymi ujęciami krajobrazu, dotyczące: wiedzy społecznej, metod pomiaru wiedzy społecznej, narzędzi i podejść edukacyjnych. Referaty dotyczące wymienionych zagadnień powinny w szczególności obejmować następujące tematy:
Wiedza społeczna: co poszczególne osoby lub grupy społeczne (np. uczniowie, mieszkańcy, artyści, pracownicy administracji, samorządowcy itd.) wiedzą o krajobrazie ogólnie i o krajobrazie najbliższej okolicy, jak go definiują i oceniają (wartościują) oraz czy i jak stawiają granice między krajobrazami. Tu także mieszczą się zagadnienia dotyczące rozumienia tradycji, swojskości, ochrony i kształtowania krajobrazu
Metody pomiaru: istniejące lub proponowane metody pomiaru lub oceny wiedzy społecznej – w tym m.in. wywiady, albumy fotografii, mapy mentalne, rysunki i inne metody, w tym narzędzia internetowe. Zagadnienie obejmuje także problemy wiarygodności i reprezentatywności metod oraz analizę statystyczną wyników i zasady wnioskowania
Narzędzia i podejścia edukacyjne: zawartość podręczników szkolnych, istniejące lub proponowane akcje edukacyjno-informacyjne o charakterze ogólnym lub skierowane do określonych grup społecznych i zawodowych (np. samorządowców, uczniów itd.), prowadzone przez różne organy i organizacje (np. parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe, itd.

Share This