Wyzwania architektury krajobrazu

utworzone przez | Lip 12, 2018

XXI Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie współorganizowane przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazy SGGW oraz PAEK , którego głównym celem jest wymiana poglądów oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami architektury krajobrazu. Konferencja oprócz sesji plenarnych oraz sesji posterowej obejmować będzie serię paneli dyskusyjnych, których tematyka oscylować będzie wokół zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Formuła konferencji pozwala na czynne uczestnictwo w panelach nie tylko w formie wystąpień ale daje tak że możliwość wymiany myśli i doświadczeń podczas moderowanych dyskusji.

Termin: 27-29 września 2018
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Druga dekada XXI wieku przyniosła kilka istotnych uregulowań prawnych a także dokumentów o charakterze strategicznym, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do pola zainteresowań architektury krajobrazu. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie tzw. Ustawa Krajobrazowa, na mocy której pojawiły się nowe narzędzia kształtowania krajobrazu, m.in. audyt krajobrazowy, a istniejące zostały rozwinięte o watki krajobrazowe, np. rozszerzenie zakresu OOŚ o określenie oddziaływania przedsięwzięć na krajobraz. Nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 2014 roku oraz Ustawa o Rewitalizacji wprowadziły nowe narzędzia kształtowania przestrzeni, w których tworzywo roślinne może odgrywać znacząca rolę – plan remediacji i miejscowy plan rewitalizacji. Wśród dokumentów o charakterze strategicznym na szczególną uwagę zasługują:Program Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z Planem Działań na lata 2015–2020 oraz Krajowa Polityka Miejska 2023. Celem pierwszego z dokumentów jest pełniejsze powiązanie ochrony bioróżnorodności z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju.

Program wskazuje na konieczność wdrożenia koncepcji zielonej infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na zapobieganie fragmentacji krajobrazu a także mającego istotne znaczenie dla wzmocnienie istniejących ekosystemów oraz świadczonych przez nie usług. Krajowa Polityka Miejska stawia na poprawę jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez działania w takich obszarach jak: kształtowanie przestrzeni, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, wskazując jednocześnie istotna rolę terenów zieleni w tych działaniach. Ważnym zagadnieniem poruszanym w Krajowej Polityce Miejskiej jest potrzeba podniesienia świadomości mieszkańców, inwestorów oraz organów publicznych w zakresie wartości krajobrazu. Polityka zwraca także uwagę na konieczność szerszego udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych a także na możliwości jakie dają kreatywne technologie zarówno w partycypacji społecznej jak i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Wymienione watki stały się kanwą do określenia obszarów problemowych konferencji, których pierwsze litery tworzą bliskie nam wszystkim słowo:

Share This